Metodisko materiālu komplekts “Dzimtas un valsts vēstures pētīšana dokumentos”

Lai veicinātu skolēnu izpratni un interesi par Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA) glabāto nacionālo dokumentāro mantojumu, arhīvu funkcijām un to nozīmi sabiedrības un cilvēka dzīvē, LNA speciālisti sadarbībā ar Latvijas Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības pārstāvjiem izveidojuši metodisko materiālu komplektu sociālās un pilsoniskās mācību jomas apguvei.

  • Metodisko materiālu komplekts “Dzimtas un valsts vēstures pētīšana dokumentos” sastāv no ievadvideo un diviem video un uzdevumu komplektiem 7.–9. un 10.–12. klašu pedagogiem un skolēniem. Tie veidoti atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un pieejai.
  • Materiāli piedāvā skolēniem apgūt stratēģiju, ar kuras palīdzību iespējams atrast informāciju arhīva datubāzēs. Tie sasaucas ar Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simto gadadienu kā liecību par valstiskuma dibinātāju mērķiem un nākamo paaudžu meklējumiem, kas saistīti ar dokumentiem par šo tēmu.
  • Metodiskajā materiālā piedāvātās darbības veicinās skolēnu radošumu un personīgās attieksmes veidošanu pret savas dzimtas un valsts vēsturi, sekmēs piederības sajūtu tām, iepazīstot mūsu valsts un tautas vēsturi nepastarpināti no pirmavotiem.

Materiālu autores: LNA ekspertes Meldra Usenko un Antra Mazūra un skolotājas Liene Ozoliņa un Evi Daga-Krūmiņa.

Materiāli

Ievadvideo

Ievadvideo LNA direktores vietnieks Gatis Karlsons iepazīstina ar Latvijas Nacionālo arhīvu, tā vēsturi, nozīmi un tajā uzkrāto dokumentāro mantojumu.

7.–9. klasēm

Video materiāls “Dzimtas un valsts vēstures pētīšana dokumentos” 7.–9. klasēm

Video materiālā 7.–9. klasēm iekļauta informācija par to, kā strādāt ar LNA tiešsaistē pieejamajiem resursiem no datu bāzēm “Raduraksti” un “Redzi, dzirdi Latviju”, kā arī dažādu veidu vēstures avotiem – rakstītajiem, vizuālajiem un audio – un iespējām tos pētīt, jo, atšķirībā no muzejiem un bibliotēkām, arhīvi ir mazāk pieejami sabiedrībai, tostarp pilngadību nesasniegušiem jauniešiem. Materiāls izmantojams Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību stundās un klases audzināšanas stundās, kad nepieciešams uzsvērt arhīvu lomu informācijas saglabāšanā un nodošanā tālāk nākošajām paaudzēm, kā arī darbā ar vēstures avotiem.

Uzdevumu komplekts 7.–9. klasēm ļauj skolēniem trenēt video demonstrēto veidu, kādā meklēt un analizēt informāciju par Latvijas valstij būtiskiem notikumiem un personībām (personību dzimtas vēsturi) LNA vietnēs internetā.

10.–12. klasēm

Video materiāls “Dzimtas un valsts vēstures pētīšana dokumentos” 10.–12. klasēm

Video materiālā 10.–12. klasēm stāstīts par būtiskākajiem principiem, kas jāņem vērā, lai strādātu ar LNA glabātajiem dokumentiem, kā izmantot LNA datu bāzes, attīstot skolēnu pētnieciskās un kritiskās domāšanas prasmes. Tas sniedz ieskatu arī LNA glabātajos dokumentos, kas saistīti ar Latvijas Republikas Satversmi. Nodarbībā paplašināsies skolēnu zināšanas par savu dzimtu, Latvijas valsts vēstures norisēm un to atspoguļojumu arhīvā pieejamajos dokumentos. Materiāls izmantojams kursiem “Sociālās zinības un vēsture”, “Vēsture un sociālās zinātnes”, kā arī “Novadu mācība”, kad nepieciešams uzsvērt arhīvu lomu informācijas saglabāšanā un nodošanā tālāk nākošajām paaudzēm, kā arī darbā ar vēstures avotiem.

Uzdevumu komplekts 10.–12. klašu skolēniem nostiprinās prasmes pielietot video sižetā demonstrētos paņēmienus, kā meklēt un analizēt informāciju par Latvijas valstij būtiskiem notikumiem un personībām LNA vietnēs internetā.

Kontaktinformācija

Meldra Usenko, e-pasts: meldra.usenko@arhivi.gov.lv

Antra Mazura, e-pasts: antra.mazura@arhivi.gov.lv

Materiāli veidoti sadarbībā ar kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma” ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.