Biežāk uzdotie jautājumi

Vispārēji jautājumi par programmu

Kas ir programma “Latvijas skolas soma”?

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ikvienam Latvijas skolēnam pamata un vidējās izglītības posmā, t. sk., profesionālās izglītības sistēmā, nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.
Tā tiek attīstīta bērnu un jauniešu kultūras izpratne un izpausmes kompetence, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.
Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā. Tā sniedz nozīmīgu ieguvumu kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.

Plašāk par programmu un tās vēsturisko attīstību iespējams uzzināt: https://latvijasskolassoma.lv/par-programmu/latvijas-skolas-soma/.

Kas administrē programmu?

Programmu kopš 2022. gada 1. februāra administrē Latvijas Nacionālais kultūras centrs (programmas “Latvijas skolas soma” nodaļa), pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 882 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 931 “Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums”” 1.1. un 2. punktiem.

Plašāk ar grozījumiem iespējams iepazīties: https://likumi.lv/ta/id/328710-grozijumi-ministru-kabineta-2012-gada-18-decembra-noteikumos-nr-931-latvijas-nacionala-kulturas-centra-nolikums.

Vai programma ir paredzēta visiem skolēniem?

Programma ir pieejama visiem Latvijas skolēniem pamata un vidējās izglītības posmā, t. sk., profesionālās izglītības sistēmā. Programmā piedalās pašvaldību izglītības iestādes, privātās izglītības iestādes, kā arī profesionālās izglītības iestādes. Šobrīd programma netiek īstenota pirmsskolas vecuma izglītības sistēmā.

Vai skolēnam programmas ietvaros obligāti jāpiedalās kultūras norisēs?

Programmas ietvaros notiekošās kultūras norises ir daļa no mācību procesa (tostarp mācību stundu laikā) un ir resurss aktuālā satura apguvei.

Cik ilgi programma darbosies?

Programma visā Latvijā darbojas kopš 2018. gada septembra un piecu gadu laikā ir kļuvusi par stabilu un spēcīgu kultūrizglītības programmu. Balstoties uz likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”, ir uzsākta programmas tālākas darbības plānošana un nākamo Ministru kabineta noteikumu gatavošana.

Kur par programmu var uzzināt plašāk?

Ar programmas aktualitātēm, skolēnu un skolu pieredzēm iespējams iepazīties “Latvijas skolas soma” tīmekļvietnē https://latvijasskolassoma.lv/ un sociālajos medijos:

Tāpat par programmu iespējams uzzināt Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļvietnē (https://www.lnkc.gov.lv/lv/latvijas-skolas-soma) un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas tīmekļvietnē (https://www.km.gov.lv/lv/latvijas-skolas-soma).

Kā sazināties ar programmas komandu?

Ar programmas komandu iespējams sazināties, rakstot uz e-pastu pasts@latvijasskolassoma.lv vai zvanot uz tālruni +371 67228985.

Atsevišķu kolēģu kontaktinformācija pieejama: https://latvijasskolassoma.lv/kontakti/.

Jautājumi par saturu

Kādas kultūras norises var apmaksāt no programmas finansējuma?

Programmas saturu veido daudzveidīgas, profesionāli veidotas kultūras norises, ko piedāvā valsts un pašvaldību, kā arī neatkarīgās kultūras institūcijas un radošie profesionāļi, izmantojot dažādus mākslinieciskās izpausmes līdzekļus, tādā veidā atainojot un sniedzot iespēju izzināt Latvijas kultūras un mākslas vērtības un laikmetīgās izpausmes vienotā vēstījumā, kura pamatā ir saturiska bāze.
Tie ir kultūras notikumi jeb teātra, dejas, cirka izrādes, koncerti, Latvijas filmas, izstādes, kā arī muzejpedagoģiskās nodarbības, kas balstās muzeja ekspozīcijās un/vai krājumā, izzinošas tikšanās ar rakstniekiem, iepazīstot literatūras nozari, kā arī citu formu norises.
Kultūras norišu apmeklējums nav tas pats, kas klases ekskursija.

Kā var zināt, kādas kultūras norises iekļautas programmā?

Programmā iekļauto kultūras norišu piedāvājums vienkopus atrodams programmas “Latvijas skolas soma” tīmekļvietnē: https://latvijasskolassoma.lv/kulturas-norisu-piedavajums/.

Kas veido un piesaka kultūras norises programmā?

Kultūras norises veido valsts un pašvaldību, kā arī neatkarīgās kultūras institūcijas un radošie profesionāļi.
Jaunu norišu veidošana notiek pēc mākslinieku un kultūras institūciju iniciatīvas, izmantojot pašfinansējumu vai arī Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” atbalstu.

Kā programmā var pieteikt jaunu kultūras norisi?

Lai pieteiktu jaunu kultūras norisi, kultūras pakalpojumu sniedzēji aicināti aizpildīt elektronisko norišu pieteikuma veidlapu programmas tīmekļvietnē: https://latvijasskolassoma.lv/norises-anketa/.

Vai var izmantot kultūras norisi, kas nav programmas sarakstā?

Ja norise nav iekļauta programmas mājaslapas katalogā, tās izmantošana un apmaksāšana no programmas finansējuma ir iepriekš jāsaskaņo ar programmas komandu Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, nosūtot informāciju par norisi uz e-pastu pasts@latvijasskolassoma.lv.

Kādas norises nevar apmaksāt no programmas finansējuma?

Programmā netiek iekļauti un no tās līdzekļiem nedrīkst apmaksāt mājražotāju, uzņēmēju, uzņēmumu, zemnieku saimniecību, dabas parku, saliedēšanās pasākumu, sporta spēļu, izteiktu eksakto zinātņu u. tml. piedāvājumus, tostarp tikai uz izklaidi mērķētus pasākumus/atrakcijas/šovus, kā arī klases ekskursijas, ārzemju filmas un viesmāksliniekus.

Vai programmā iekļautās kultūras norises var izmantot izlaiduma, mācību gada noslēguma pasākumu un citu svētku organizēšanai?

Programmas finansējums nav paredzēts izlaidumu, mācību gada noslēguma un citu svētku priekšnesumu segšanai, jo tie vairs neiekļaujas aktuālā mācību satura apguvē.

Jautājumi par finansējumu

Kā tiek sadalīts programmas finansējums?

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti izglītības iestāžu dibinātājiem atbilstoši faktiskajam skolēnu, kuri klātienē apgūst pamata un vidējās vispārējās un profesionālās izglītības programmas, skaitam iepriekšējā mācību gada septembrī, reizinot to ar Ministru kabineta noteikumos norādīto koeficientu.

Cik liels ir programmas finansējums vienam skolēnam mācību semestrī?

Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka finansējuma sadalījumu izglītības iestāžu dibinātājiem, ir norādīts koeficients, lai aprēķinātu kopēju finansējumu dibinātājam proporcionāli skolēnu skaitam. Šis koeficients nenozīmē summu, kas semestrī pienākas atsevišķam skolēnam kultūras norišu apmeklējumam, jo vienlīdz kvalitatīvu kultūras norišu izmaksas var atšķirties. Programmas ietvaros skolēnam netiek nodrošināta konkrēta naudas summa, bet vismaz viena kultūras norise semestrī.

Kādus izdevumus drīkst segt no programmas līdzekļiem?

Programmas piešķirto finansējumu var izmantot, lai segtu norises piekļuves (ieejas) maksu vai maksu par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu, transporta pakalpojumu izmaksas, tehniskā nodrošinājuma izmaksas, kā arī izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, performanču, darbnīcu utt. norišu izmaksas.

Vai skolotāju un citu pavadošo personu izdevumus (biļetes un transporta izmaksas) arī var segt programmas finansējuma?

Programmas finansējumu var izmantot norišu ieejas maksai un izdevumiem par biļetēm skolēniem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 24. oktobra noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”).

Vai var apmaksāt sabiedriskā transporta biļetes?

Programmas finansējumu var izmantot transporta pakalpojumu segšanai, lai nokļūtu uz / no kultūras norisi, tostarp sabiedriskā transporta biļešu iegādei, sekojot izglītības iestādes vai pašvaldības vadlīnijām par norēķinu kārtību šādos gadījumos.

Līdz kuram datumam var izmantot semestra finansējumu?

Semestrim paredzētā finansējuma izlietojuma laika periods ir norādīts aktuālajos Ministru kabineta noteikumos (https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/911289a1-9fe6-4e64-9f80-177f74cd43a8), tomēr, ņemot vērā to, ka programma tiek īstenota mācību satura ietvaros, kultūras norisēm ir jānotiek mācību perioda laikā / noteiktajos mācību semestra datumos.

Vai programmas finansējumu var apvienot ar citu finansējumu?

Programmas finansējumu var apvienot ar citiem finanšu līdzekļiem (skolas / klases fonda, pašvaldības, vai kāda cita projekta līdzfinansējums), ievērojot vienlīdzības principu un joprojām aptverot visus skolēnus.

Vai no viena semestra finansējuma var apmaksāt kultūras norisi nākamajam semestrim?

Nē, piešķirtais finansējums izlietojams konkrētā semestra ietvaros, lai nodrošinātu regulāru kultūras norišu pieejamību. No viena semestra līdzekļiem nedrīkst apmaksāt kultūras norises citam semestrim.

Citi jautājumi

Vai par skolā notiekošajām norisēm ar māksliniekiem jāslēdz līgums?

Ja izglītības iestādes vai pašvaldības iekšējā dokumentācija paredz līgumu slēgšanu no kādas konkrētas summas, to var darīt, bet tas nav programmas uzstādījums.

Vai viens skolēns var apmeklēt vairākas kultūras norises semestrī?

Jā, ar nosacījumu, ka katram skolēnam tiek nodrošināta vismaz viena kultūras norise semestrī. Pie efektīvas, mērķtiecīgas un rūpīgas programmas finansējuma izlietojuma plānošanas daudzos gadījumos izglītības iestādes skolēniem nodrošina vairāk nekā vienu kultūras norisi semestrī esošā finansējuma ietvaros.

Vai programmā iekļauto kultūras norišu apmeklējumu var pasniegt kā balvu atsevišķiem skolēniem vai grupai (piemēram, deju kolektīvam, klases izcilniekiem utt.)?

Nē, jo viens no programmas mērķiem ir veicināt nevienlīdzības mazināšanos. Programmas ietvaros kultūras norises paredzētas visiem skolēniem neatkarīgi no sekmēm vai citiem sasniegumiem. Tāpat programmas finansējumu nevar izmantot konkrētu skolēnu grupu, kas nav klases vai klašu grupas ietvars, (piemēram, deju kolektīvs, koris, citi interešu izglītības pulciņi) interesēs.

Vai programma sniedz metodisko atbalstu pedagogiem?

Jā, programmas komanda rīko informatīvos seminārus un forumus, kā arī piedalās pašvaldību rīkotajos profesionālās pilnveides pasākumos. Programmas mājaslapā pieejami metodiskie ieteikumi https://latvijasskolassoma.lv/resursi/metodiskie-ieteikumi/, kā arī kultūras norišu izlases https://latvijasskolassoma.lv/resursi/kulturas-norisu-izlases/, kas palīdz orientēties kultūras norišu piedāvājumā. Ikdienā programmas komanda konsultē pedagogus un programmas koordinatorus dažādos jautājumos.

Kas ir programmas “Latvijas skolas soma” kultūras norišu izlases?

Programmas komanda regulāri sagatavo kultūras nozaru ikmēneša, specializētās valsts svētku izlases un sadarbībā ar kultūras nozaru ekspertiem veidotās izlases, kas veltītas aktuālo notikumu popularizēšanai vai specifiski konkrētai kultūras nozarei. Izlases caur koordinatoriem sasniedz skolotājus un palīdz veikt kvalitatīvas un aktuālas izvēles.

Ar līdz šim veidotajām izlasēm iespējams iepazīties šeit: https://latvijasskolassoma.lv/resursi/kulturas-norisu-izlases/.