Jautājumi par finansējumu

Kā tiek sadalīts programmas finansējums?

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti izglītības iestāžu dibinātājiem atbilstoši faktiskajam skolēnu, kuri klātienē apgūst pamata un vidējās vispārējās un profesionālās izglītības programmas, skaitam iepriekšējā mācību gada septembrī, reizinot to ar Ministru kabineta noteikumos norādīto koeficientu.

Cik liels ir programmas finansējums vienam skolēnam mācību semestrī?

Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka finansējuma sadalījumu izglītības iestāžu dibinātājiem, ir norādīts koeficients, lai aprēķinātu kopēju finansējumu dibinātājam proporcionāli skolēnu skaitam. Šis koeficients nenozīmē summu, kas semestrī pienākas atsevišķam skolēnam kultūras norišu apmeklējumam, jo vienlīdz kvalitatīvu kultūras norišu izmaksas var atšķirties. Programmas ietvaros skolēnam netiek nodrošināta konkrēta naudas summa, bet vismaz viena kultūras norise semestrī.

Kādus izdevumus drīkst segt no programmas līdzekļiem?

Programmas piešķirto finansējumu var izmantot, lai segtu norises piekļuves (ieejas) maksu vai maksu par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu, transporta pakalpojumu izmaksas, tehniskā nodrošinājuma izmaksas, kā arī izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, performanču, darbnīcu utt. norišu izmaksas.

Vai skolotāju un citu pavadošo personu izdevumus (biļetes un transporta izmaksas) arī var segt programmas finansējuma?

Programmas finansējumu var izmantot norišu ieejas maksai un izdevumiem par biļetēm skolēniem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 24. oktobra noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”).

Vai var apmaksāt sabiedriskā transporta biļetes?

Programmas finansējumu var izmantot transporta pakalpojumu segšanai, lai nokļūtu uz / no kultūras norisi, tostarp sabiedriskā transporta biļešu iegādei, sekojot izglītības iestādes vai pašvaldības vadlīnijām par norēķinu kārtību šādos gadījumos.

Līdz kuram datumam var izmantot semestra finansējumu?

Semestrim paredzētā finansējuma izlietojuma laika periods ir norādīts aktuālajos Ministru kabineta noteikumos (https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/911289a1-9fe6-4e64-9f80-177f74cd43a8), tomēr, ņemot vērā to, ka programma tiek īstenota mācību satura ietvaros, kultūras norisēm ir jānotiek mācību perioda laikā / noteiktajos mācību semestra datumos.

Vai programmas finansējumu var apvienot ar citu finansējumu?

Programmas finansējumu var apvienot ar citiem finanšu līdzekļiem (skolas / klases fonda, pašvaldības, vai kāda cita projekta līdzfinansējums), ievērojot vienlīdzības principu un joprojām aptverot visus skolēnus.

Vai no viena semestra finansējuma var apmaksāt kultūras norisi nākamajam semestrim?

Nē, piešķirtais finansējums izlietojams konkrētā semestra ietvaros, lai nodrošinātu regulāru kultūras norišu pieejamību. No viena semestra līdzekļiem nedrīkst apmaksāt kultūras norises citam semestrim.